fbpx

Kontakt dla akcjonariuszy spółki:

dystrybucja@staramleczarnia.pl

tel. +48/ 22 841 64 56

 

KOMUNIKAT:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZARZĄD spółki STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697032, NIP: 1132952293, o kapitale zakładowym w wysokości 105 774,00 PLN (,,Spółka”), ZAWIADAMIA iż zwołuje na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ulicy Żegańskiej 2A w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi.