Kontakt dla akcjonariuszy spółki:

akcjonariusze@staramleczarnia.pl

tel. +48/ 22 841 64 56

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZARZĄD spółki STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697032, NIP: 1132952293 (,,Spółka”), ZAWIADAMIA iż zwołuje na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ulicy Żegańskiej 2A w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STARA MLECZARNIA S.A. (,,Spółka”).

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2021 roku i zakończony 31 grudnia 2021 (,,Rok Obrotowy”).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w Roku Obrotowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Waz z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2022 oraz 2023.
 11. Podjęcie uchwały w zakresie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie biegłego w celu określenia ceny wykupu akcji.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wszelkie pytania w zakresie Zgromadzenia Wspólników proszę kierować na adres e-mail: dominik@jelonekpartners.pl