fbpx

Kontakt dla akcjonariuszy spółki:

akcjonariusze@staramleczarnia.pl

tel. +48/ 22 841 64 56

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.