Kontakt dla akcjonariuszy spółki:

akcjonariusze@staramleczarnia.pl

tel. +48/ 22 841 64 56

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

ZARZĄD spółki STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697032, NIP: 1132952293, o kapitale zakładowym w wysokości 137.774,00 PLN, wpłacony w całości (,,Spółka”), ZAWIADAMIA iż zwołuje na dzień 28 września 2021 roku, na godzinę 9:30 w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ulicy Żegańskiej 2A w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostały wysłane do akcjonariuszy listami poleconymi.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd spółki pod firmą STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji Spółki należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.